Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

CONDIŢII GENERALE:

 
1.Prezentul Regulament stabilește cadrul general de desfășurare și participare la evenimentele de licitație organizate de Casa de licitatii Historic.
2.Regulamentul de licitație se completează cu Codul Civil român și cu orice altă dispoziție legală incidentă.
3.Între părți se aplică cu prioritate față de orice altă dispoziție legală prezentul Regulament.
4.Înscrierea/Înregistrarea în orice mod în cadrul licitației are valoare juridică de acceptare integrală și necondiţionată a tuturor condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament de licitație. Totodată, aceeași valoare juridică de acceptare o are și participarea la licitație, personal sau prin telefon, online sau prin ofertă scrisă.
5.Persoana care licitează în orice mod, dar omite să depună ori să semneze, ori să completeze formularul de înscriere/înregistrare este de asemenea supusă condițiilor prezentului regulament de licitație.
6.În cadrul Licitației organizate de Casa de licitatii Historic poate participa orice persoană care a implinit vârsta de 18 ani.

CONFIDENȚIALITATE

 
7.Casa de Licitație nu va divulga nici numele deponentului și nici numele cumpărătorului decât în ipoteza în care aceștia doresc și depun o cerere scrisă în acest sens. Bunurile ce formează obiectul licitației aparțin deponenților care doresc să le înstrăineze prin intermediul și în modalitatea propusă de Casa de licitatii Historic. Persoanele care depun bunuri în consignație pentru a fi vândute prin intermediul Casei de licitatii Historic garantează că obiectul depus în consignaţie în vederea vânzării prin licitaţie le aparţine și provine din patrimoniul lor personal sau au dreptul legal de a-l vinde.

CATALOGUL DE LICITAȚIE

 
8.Înainte de desfășurarea licitației propriu-zise, Casa de licitatii Historic va publica și distribui un catalog ce va conține obiectele de artă ce urmează a fi introduse spre vânzare în cadrul evenimentului de licitație. Obiectele supuse vânzării vor putea fi verificate în prealabil. In aceste condiții, Casa de licitatii Historic garantează fiecăruia dintre cumpărători posibilitatea de a își forma o convingere proprie, directă și efectivă cu privire la fiecare bun în parte.
9.Catalogul publicat pentru evenimentul de licitaţie prevede în mod obligatoriu intervalul de estimare a valorii obiectului supus licitației, cât si pretul de pornire.
10.Persoana care conduce licitația se numeste Comisar. Comisarul de licitatie anunţă numărul lotului şi preţul de pornire al acestuia.
11.Obiectele de artă supuse licitaţiei sunt denumite LOTURI sau LOT. Loturile sunt strigate în ordinea enumerării lor în catalogul de licitaţie. Strigarea şi adjudecarea preţului se face în EURO la cursul oficial al Băncii Naționale a României în ziua adjudecării.
12.În cazul în care o persoană produce vreo daună, în cursul expoziţiei sau a licitaţiei, unuia dintre bunurile supuse vânzării, Casa de licitatii Historic poate solicita acesteia să suporte dauna achitând prețul echivalent limitei maxime a intervalului valorii estimate, așa cum apare publicat în catalogul de licitație.

PARTICIPAREA LA LICITAȚIE

 
A.Personal
13.Pentru a putea participa la licitația organizată de Casa de licitatii Historic, persoana interesată va completa, în prealabil, un formular de înscriere/înregistrare. Ulterior, participarea la licitaţie se face prin ridicarea unei palete de licitare, fizic, în sala de licitație. Paleta de licitare va cuprinde un număr de ordine atribuit participantului în cadrul evenimentului de licitație.
14.Comisarul de licitație va accepta drept validă altă sumă strigată de un ofertant, suma care este superioară pasului anterior acceptat, dacă este urmată de indicarea paletei de licitare a ofertantului. Atunci când mai mulţi participanţi indică prin ridicarea paletei dorinţa de a licita preţul cerut de comisarul de licitatie, acesta va alege dintre participanţi o singură paletă, specificând-o, de regulă, în ordinea ridicării paletelor. B.În absență
15.Orice persoană interesată poate participa la licitație în absenţă, fie prin formularea unei oferte scrise, fie prin telefon prin reprezentanții Casei de licitatii Historic, fie online prin platforma de licitare disponibilă în format electronic sau prin aplicația Casei de licitatii.
16.În cazul în care mai mulţi participanţi în absenţă formulează oferte pentru acelaşi lot la același preţ maxim, va avea prioritate prima ofertă recepţionată. Regula de prioritate este: 1.oferta strigată în sala de licitaţie, 2.oferta manifestată în absenţă, prin telefon, în scris sau online.

ADJUDECAREA


17.Bunul supus vânzării se consideră adjudecat participantului care oferă preţul cel mai mare atunci când cumulativ comisarul de licitație strigă cuvântul “ADJUDECAT” şi lovește masa cu ciocanul de licitaţie. Adjudecarea constituie un angajament ferm și irevocabil de cumpărare, în condiţiile şi termenii prezentului regulament de licitare și de legea română. Bunurile pentru care nu s-a făcut vreo ofertă la momentul strigării lor iniţiale pot fi repuse în vânzare în timpul licitaţiei, în ipoteza în care un participant solicită expres acest fapt.
18.Cumpărarea post licitație este posibilă doar la o valoare egală sau superioară valorii minim estimate din catalogul publicat, la care se adaugă comisionul de licitație, rezerva acordului deponentului asupra vânzării lotului în această modalitate.

TAXA DE LICITAȚIE

 
19.Preţului de adjudecare i se va adăuga o taxă de licitaţie (care include TVA), de 20 % în conditiile în care bunul este achitat în 7 zile calendaristice și 22 % dacă bunul este achitat în 14 zile calendaristice. În cazul în care bunul nu este achitat 15 zile calendaristice de la data licitației Casa de licitatii își rezervă dreptul de a oferi bunul celui care a licitat cu un pas înaintea prețului de adjudecare.

PLATA OBIECTULUI ADJUDECAT

 
20.Obiectul adjudecat se va achita în numerar la casieria Casei de Licitații Historic sau prin ordin de plată în contul titularului de cont “SC Casa de licitatii Historic SRL”, Cod fiscal 40413022, CONT RO05BTRLRONCRT0481500001 (RON) sau RO52BTRLEURCRT0481500001 (euro) deschis la Banca Transilvania, si prin card bancar.

PREDAREA-PRIMIREA OBIECTULUI ADJUDECAT

 
21.Predarea-primirea obiectului cumpărat se poate efectua imediat după achitarea sumei facturate.
22.Dreptul de proprietate se consideră transferat în momentul predării-primirii lotului adjudecat de la Casa de licitatii Historic la cumpărător și sub condiția achitării integrale a prețului facturat către cumpărător.
23.Preluarea şi transportul lotului adjudecat sunt în sarcina și sub riscurile cumpărătorului, care este dator să îl preia de la sediul Casei de licitatii Historic în termen de 15 zile calendaristice de la primirea plăţii.
24.În cazul în care adjudecatarul nu ridică bunul adjudecat în termen, acesta autorizează expres pe Casa de licitatii Historic ca, după 30 de zile de la data ținerii licitației, să transporte bunurile neridicate de cumpărător, în contul și pe seama cumpărătorului, într-un depozit ale cărui cheltuieli vor fi suportate de cumpărător.
25.De la momentul transferului bunului în depozit, orice fel de răspundere în legătură cu bunul adjudecat se transferă la cumpărător, Casa de licitatii Historic fiind exonerată în orice situație. Pentru preluarea bunului, cumpărătorul va trebui să achite prețul de transport către depozitul exterior și cota-parte din chiria depozitului, convenite de părți drept egale cu contravaloarea a 10% din prețul de adjudecare/lună. În ipoteza în care cumpărătorul nu ridică operele adjudecate în termen de 3 luni de la data depozitării externe, Casa de licitatii Historic este în drept să pună din nou în vânzare opera pentru a-și recupera costurile de transport, depozitare și oricare alte cheltuieli.