Close
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

V

Cum vand?
Puteţi vinde prin HISTORIC

R

Regulament
Regulament de participare la licitatie
 

Regulament depunere

 

1. Orice persoană interesată în vânzarea unui bun cultural prin intermediul Casei de licitatii Historic, îl va putea lăsa în custodie spre expertizare. Operațiunile de expertizare se vor realiza în mod gratuit de către experții noștri.
2. Bunul oferit spre vânzare va fi adus la sediul Casei de licitații Historic din str. Intrarea Amzei Nr 2, sector 1, București, de luni până vineri între orele 10:00 și 18:00 și sâmbătă între orele 10:00 și 15:00. Ofertantul va putea transmite și în format electronic fotografii și informații la adresa de email contact@historic.ro
3. După realizarea expertizei, se va semna contractul pentru punerea bunului în vânzare prin licitație sau prin vânzare directă. Un exemplar al contractului de custodie/consignație se eliberează deponentului.
4. Casa de licitații Historic stabileşte intervalul estimativ al valorii de piaţă a operei (nenegociabil) şi recomandă deponentului un preţ de pornire (negociabil), inferior limitei minime a intervalului estimativ al valorii de piaţă.
5. Din prețul de adjudecare, Casa de licitații Historic va reține comisionul aferent și orice altă taxă prevăzută de lege și va achita către vânzător diferența de preț.
6. Doar atunci când este cazul, din prețul de vânzare Casa de licitații Historic are obligația legală de a reține și plăti în conformitate cu dispozițiile Legii nr.8/1996, dreptul de suită ce se cuvine autorilor și urmașilor acestora, în cota procentuală prevăzută de lege și care se calculează în raport de prețul de vânzare.
Suma datorată reprezentând dreptul de suită se calculează conform următoarelor cote, fără a putea depăși 12.500 euro sau contravaloarea în lei:
a) de la 300 la 3.000 euro - 5%;
b) de la 3.000,01 la 50.000 euro - 4%;
c) de la 50.000,01 la 200.000 euro - 3%;
d) de la 200.000,01 la 350.000 euro - 1%;
e) de la 350.000,01 la 500.000 euro - 0,5%;
f) peste 500.000 euro - 0,25%. Dacă prețul de revânzare este mai mic de 300 euro, nu se datorează drept de suită.
7. În cazul în care deponentul este și autorul operei depuse, Casa de licitații Historic va calcula, reţine şi vira impozitul pe venit, aplicând o cotă de 16% la venitul brut (preţul mai puţin comisionul stabilit în sarcina deponentului), din care se deduce cota forfetară de cheltuieli de 40%, în conformitate cu dispozițiile art.73 din Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015) şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă, respectiv contribuția de asigurări sociale (CAS) – 9,5%, contribuția de asigurări sociale de sănătate – 5,5% şi contribuția la fondul de șomaj – 0,5%.
8. Consignatarul achită consignantului sumele care i se cuvin, prin virament bancar sau în numerar pe bază de chitanță semnată de consignant, (până la limita plafonului prevăzut de lege) aceasta constituind dovada achitării și respectiv, încasării efective a acestora.
9. Casa de licitații Historic își rezervă dreptul de a publica imagini și descrieri ale bunurilor culturale primite în custodie sau consignaţie cu scopuri promoţionale.
10. Deponentul garantează că este singurul proprietar al obiectului consignat și/sau are dreptul de a dispune de el prin vânzare, că are autoritatea necesară, a întreprins toate acţiunile necesare cerute conform legilor şi reglementărilor din România pentru a putea încheia în mod valabil acest contract şi pentru a putea îndeplini şi/sau respecta în mod corespunzător obligaţiile decurgând din acest contract şi nu mai este necesară nicio altă aprobare pentru încheierea acestui contract. În măsura în care, în prealabil licitației, ni se adresează în scris opoziții justificate la vânzarea bunului, din partea unor terți ce manifestă credibil drepturi asupra obiectului (cazul litigiilor existente asupra proprietății, partajelor, notificărilor executorilor judecătorești etc.), obiectul se va retrage de Casa de licitații Historic din licitație, cu suportarea de către deponent a costurilor. De asemenea, deponentul va fi răspunzător contractual, direct față de adjudecatar în orice situație care conduce la desfacerea ulterioară a vânzării, urmând să îl despăgubească pe acesta pentru prejudiciul produs. Deponentul va depune toate diligențele pentru a pune la dispoziția Casei de licitatii Historic toate documentele ce conferă juridic deponentului titlu asupra obiectului consignat.
11. Prezentul Regulament de depunere se completează cu clauzele contractuale ale contractului de consignație semnat de părți.